รายละเอียดสินค้าพร้อมราคา

สินค้าระบบรายละเอียด
บานเลื่อนชุดบานเลื่อน (ระบบบานไทย)ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 3,500-5,000 บาท*
ชุดพัฒนา X20ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 5,500-6,800 บาท*
บานเฟี้ยมชุดประตูบานเฟี้ยมราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 10,000-12,500 บาท*
บานเปิด/บานสวิงชุดประตูบานสวิงราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 6,000-7,500 บาท*
บานกระทุ้งชุดบานกระทุ้ง รุ่นยูเนี่ยนราคาประมาณการ บานละ 4,500-7,000 บาท*
ชุดบานกระทุ้ง A40ราคาประมาณการ บานละ 6,800-17,000 บาท*

(ราคาเฉลี่ยที่ความหนาอลูมิเนียมที่ 1.2 มม. สีพ่นมาตรฐาน และกระจกโฟลตความหนา 6 มม.)
*ราคาต่อตารางเมตร แปรผันตามขนาดสินค้า สินค้าขนาดเล็ก จะมีราคาต่อตารางเมตรสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ติดตั้งอลูมิเนียม ไม่ได้คิดต้นทุนสินค้าเป็น ตารางเมตร เพราะบานที่มีขนาดเล็ก ราคาต่อตารางเมตรจะสูงกว่า บานขนาดใหญ่ การเขียนเป็นตารางเมตร จึงเป็นการอธิบายโดยสรุปคร่าวๆ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น

Warranty

การรับประกันสินค้า

ระยะเวลาการรับประกัน โดยนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

  • รับประกันการติดตั้งเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันรับมอบงาน
  • รับประกันสีพ่นมาตรฐาน AAMA 2603 (สีไม่แตกลอกล่อน) เป็นระยะเวลา 10 ปี
  • ชิ้นส่วนประกอบ Hardware อื่นๆ อาทิ มือจับ , ระบบล๊อค , ลูกล้อ ฯลฯ ได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะส่วนของค่าแรงติดตั้งและค่าสินค้าที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ไม่รวมค่าเดินทางเข้าแก้ไขงานนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ความประมาทเลินเล่อภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย ภาวะสงคราม จลาจล หรือเหตุการณ์อื่นอันมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเป็นผลเนื่องมาจากการใช้งานซึ่งมิได้เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้จำหน่ายและติดตั้ง

บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการที่ลูกค้าใช้ผิดวิธีหรือการละเมิดข้อกำหนดของการใช้งานประตู–หน้าต่างอลูมิเนียม คือ

  • ห้ามมิให้มีการยึดหรือเจาะประตู–หน้าต่างอลูมิเนียม กับสินค้าอื่น/วัสดุอื่น
  • ห้ามมิให้ใช้ของมีคมกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดความเสียหายกับสินค้า
  • ห้ามมิให้มีการลากเครื่องเรือนหรืออุปกรณ์ต่างๆอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับงานประตูหน้า–หน้าต่างอลูมิเนียมนอกเหนือจากการติดตั้ง

บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายอันเป็นผลมาจากโครงสร้างของพื้น / อาคาร

บริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซ่อมแซม ต่อเติมจากช่างหรือบุคคลอื่น ซึ่งมิได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายจากปัญหาเชื้อรา ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมของความชื้นในพื้นที่การใช้งานและการดูแลรักษาผิดประเภท

หลังจากติดตั้งเรียบร้อย บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายจากกระจกแตกร้าวทุกกรณี ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง

How to Order

วิธีสั่งซื้อสินค้า

Catalog Download

ดาวน์โหลดแค้ตตาล้อกผลิตภัณฑ์ 

Blog

ข่าวสาร กิจกรรม บทความน่ารู้

Contact

ช่องทางการติดต่อสำหรับเจ้าของบ้าน

Scroll to Top